బాంకెట్ హాల్

Best Western Yuvraj

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 300 నుంచి

2 హాళ్లు 60, 250 ppl

+91 261 241 3005

Gulambaba Mill Compound, Bharat Nagar India, Surat-395003
+91 261 241 3005
+91 261 241 3001
https://www.facebook.com/bestwesternyuvraj/
http://www.bestwesternyuvraj.com/
sales@bestwesternyuvraj.com
బాంకెట్ హాల్