వేదిక

Jalaram Khichadi

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 360 నుంచి

2 హాళ్లు 80, 200 ppl

+91 98251 9 8351

Golden Park, Opposite Prime Market, Anand Mahal Road,Surat,395009
+91 98251 98351
https://www.facebook.com/jalaram.khichdi.3
http://jalaramkhichdi.com/
contactjalaramkhichdi@gmail.com
contact@jalaramkhichdi.com
బాంకెట్ హాల్