బాంకెట్ హాల్

Hotel Citizen

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 275 నుంచి

2 హాళ్లు 35, 250 ppl

+91 97683 2 6203

Gulambaba Compound, Opp. Rly.Station, Khand Bazar, Kodiyar Nagar, Surat, Gujarat 395003, India
+91 97683 26203
+91 261 240 0115
+91 261 244 3711
https://www.facebook.com/HotelCitizen/
బాంకెట్ హాల్